Thomas Jefferson - Rebellion to tyrants is obedience to God - Quotes

Thomas Jefferson - Rebellion to tyrants is obedience to God - Quotes

Thomas Jefferson’s Quote:
“ Rebellion to tyrants is obedience to God. ”